Implementatieplan Codes 2020

Binnen coöperatie Emoves U.A. is de bestuurder specifiek verantwoordelijk voor de implementatie van de drie van toepassing zijn codes. Onder zijn leiding heeft Sint Trudo in 2010 als één van de eerste organisaties in Nederland van het Instituut voor Nederlandse kwaliteit een onderscheiding met 4 sterren gekregen (‘recognized for excellence’).
In de laatste vergadering van de RvC op 24 januari 2020 zijn de drie Codes besproken en, voor zover mogelijk geëvalueerd. Die evaluatie heeft geresulteerd in een implementatieplan 2020. 
Bij de implementatie van de drie codes staan de navolgende onderwerpen voor 2020 op de rol:
Governance code Cultuur

 • Actualiseren van het rooster van aftreden van de RvC
 • Mandatering naar de ALV formeel afregelen voor de nieuwe leden
 • P+C cyclus uit Governance code Cultuur actualiseren
 • Profielen actualiseren voor de RvC
 • Eisen diversiteit formuleren voor de organen van de Coöperatie
 • Beoogde samenstelling Creatieve Raad op termijn formuleren
 • Aanmelding aspirant leden ter toelating voorleggen aan ALV;
 • Inwerkprogramma nieuwe leden vaststellen
 • De figuur van de ‘Raad van Aangeslotene’ nader uitwerken
 • Stichting Emoves oprichten ten behoeve van de commerciële verdienmodellen
 • Reglementen Emoves herijken
 • Contracten evenementen met leden / partners evalueren

Fair practice code

 • Model contracten medewerkers Emoves implementeren
 • Vergoedingsregeling voor de medewerkers vaststellen
 • Idem voor deelnemers aan de pitchen ‘urban & technology’
 • Afspraken kader maken voor nieuwe producten en diensten die gemaakt worden met behulp van een fee van Emoves
 • Format contract stagiaires opstellen, inclusief vergoeding
 • Advies aanvragen mbt de toepassing zijnde CAO voor pt medewerker back office
 • Gesprekken arrangeren met de leden + partners mbt het van toepassing zijn van de 3 Codes + maken van een implementatie plan
 • Opstellen van een plan de campagne voor het verduurzamen van het Emoves gebouw + de onder de vlag van Emoves georganiseerde activiteiten

Code diversiteit & inclusie 

 • Uitvoeringsprogramma ‘Emoves in de buurten’ opstellen
 • Actieplan ‘werving meiden’ opstellen, in samenwerking met gemeente Eindhoven en Jeugdfonds sport- en cultuur
 • Beschrijving van de targetgroepen van Emoves, daarbij een onderscheid makend naar de beoefenaars, de urban scene en het geïnteresseerde bredere publiek;
 • Plan de campagne maken voor de registratie van beoefenaars urban disciplines, de mensen behorende tot de urban scenes en het bezoekend publiek;
 • Het definiëren van de (nieuwe) producten en diensten
 • Noodzakelijke competenties vaststellen + opleidingsprogramma op maat formuleren;
 • In kaart brengen van het bestaande en beoogde netwerk
 • Format evaluatie 3 Codes ontwikkelen en vaststellen
 • Wervingsplan + selectiecriteria coaches opstellen
 • Werkproces opstellen evenementen programma vaststellen
 • De figuur van de ‘Raad van Aangeslotene’ nader uitwerken
 • Format kwartaalrapportages vaststellen
 • Implementatieplan verdienmodellen opstellen