Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie

EMOVES onderschrijft de drie Codes die voor de stichting van toepassing zijn. De belangrijkste besluiten zijn in dit kader in 2018 genomen.

In juli 2018 is een onafhankelijke bestuurder benoemd, mede met de opdracht om de Code Governance Cultuur te implementeren. Dat resulteerde in 2018 in de wijziging van de statuten, het vaststellen van reglementen en het vastleggen van de administratieve processen. Gelet op de doelomschrijving van de stichting zijn extra waarborgen ingebouwd ter voorkoming van belangenverstrengeling. Zo worden de afspraken met betrekking tot de organisatie van evenementen contractueel vastgelegd. Uitgangspunten daarbij zijn: marktconformiteit en transparantie. Bij de accountant zijn deze afspraken onderdeel van de controle. Ter waarborging van het onafhankelijk toezicht bestaat de Raad van Toezicht in meerderheid uit onafhankelijke leden.

EMOVES is wars van bureaucratie. Gestreefd wordt naar een compacte, flexibele en efficiënte organisatie, die optimaal kan inspelen op de voortdurende veranderingen die zich in het urban veld afspelen, maar met respectering van de spelregels uit de Fair Practice Code. EMOVES heeft slechts 3 vaste dienstverbanden. Met de bestuurder is een ZZP contract afgesloten. De artistieke verantwoordelijkheid ligt bij de Creatieve Raad. De artiesten krijgen een reis-, verblijf- en onkostenvergoeding, conform internationale maatstaven. Het auteursrecht wordt voor 100% gerespecteerd.

Diversiteit & Inclusie is geen issue binnen de urban scene in Eindhoven. ‘Colorful’ is onze belangrijkste kernwaarde en ligt ten grondslag aan alle activiteiten. Ook niet vreemd, daar de jongelui uit alle buurten en milieus afkomstig zijn. De urban scene wordt van oudsher, vergelijkbaar met voetbal, jazz of blues, gedomineerd door het mannelijk geslacht. Om die reden zullen we bij de actieve werving van jongelui in de (achterstands) buurten prioriteit geven aan de werving van jonge meiden. Daarnaast willen we kinderen uit bijstandshuishoudens (ca. 3.200) kennis laten maken met Urban. De werving van deze kinderen is het startpunt van de ‘EMOVES upward mobility circle’. Gezichtsbepalend blijft het evenementen programma. Vrijwel alle evenementen vinden op locatie plaats én zijn publiek toegankelijk, waaronder het EMOVES Festival. Bij de Creatieve Raad streven we binnen 4 jaar naar 50% vrouwelijke leden en 40% een niet-westerse afkomst. EMOVES gaat in gesprek met leden, partners en suppliers met het doel de Codes ook bij deze organisaties, instellingen en/of bedrijven te implementeren.